ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

——————————————–

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีการในการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2564  ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 1 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถรพี ชัยมงคล

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีการในการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2564  ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที  และตอบซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม Ballroom ชั้น 7 ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ โดยใช้เอกสารประกอบการนำเสนอที่ได้จัดส่งไว้แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (864.9 KiB, 174 downloads)