ผลการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ คณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ผลการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการประชุมเพื่อให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ การนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์แนวทางในการบริหารจัดการสำนักฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วย 2561-2564 ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเวลาไม่เกิน 30 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้อำนวยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติให้เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

  1. นายนิติ วิทยาวิโรจน์

ทั้งนี้ให้ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายชื่อข้างต้นเตรียมนำเสนอกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์แนวทางในการบริหารจัดการสำนัก ฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 2561-2564 คนละไม่เกิน 30 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังซั่น จตุจัตร กรุงเทพมหานคร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (97.0 KiB, 91 downloads)