กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกำหนดจะเสด็จฯ แทนพระองค์ ในวันจันทร์ ที่ 19 วันอังคาร ที่ 20 วันพุธ ที่ 21 วันพฤหัสบดี ที่ 22 และ วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวม 5 วัน

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 (305.3 KiB, 1293 downloads)


19 สิงหาคม 2562

รวมบัณฑิต                                                6,120 คน

รอบเช้า      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รอบบ่าย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

20180920-iconคณะศิลปกรรมศาสตร์

20 สิงหาคม 2562

รวมบัณฑิต                                                5,923 คน

รอบเช้า      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รอบบ่าย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

20180920-iconคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 สิงหาคม 2562

รวมบัณฑิต                                                5,717 คน

รอบเช้า     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

20180920-iconคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รอบบ่าย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะบริหารธุรกิจ

20180920-iconคณะศิลปศาสตร์

20180920-iconคณะวิศวกรรมศาสตร์

22 สิงหาคม 2562

รวมบัณฑิต                                                5,717 คน

รอบเช้า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รอบบ่าย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

23 สิงหาคม 2562

รวมบัณฑิต                                                6,272 คน

รอบเช้า      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รอบบ่าย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


***  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

>>> การเดินทาง<<<        >>> การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร<<<       >>> เคล็ดลับการเตรียมตัว<<<การจัดลำดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี