โครงการประชุมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ

โครงการประชุมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 4.0

และมหาวิทยาลัยในกำกับ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มทร.ธัญบุรี

————————————————-

08.30–08.50 น.      ลงทะเบียน

08.50–09.00 น.      พิธีเปิด โดย อธิการบดี

09.00–11.00 น.      บรรยายเรื่อง จุดประกายนักคิดสู่ปัญญาประดิษฐ์ นักนวัตกรรม และการเป็นบุคลากรที่ดีของ มหาวิทยาลัยในกำกับโดยพระอาจารย์พยอม กลฺยาโณ

11.00–12.00 น.      บรรยายเรื่อง กระบวนการคิดแบบนวัตกรรม การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยนางสุกานดา พาร์ค (1 ชั่วโมง)

12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.      ปฏิบัติการนักคิดนวัตกรรมเพื่อสร้างทัศนคติ  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดย วิทยากรอีก 6 คนจาก IYF

15.00–16.00 น.     ปฏิบัติการ Innovative thinking การสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ และฝึกทักษะทางความคิด

16.00-16.30 น.      ประธานสภาคณาจารย์ ฯ สรุปกิจกรรม

 

หมายเหตุ :  วิทยากรประจำกลุ่มย่อยดังนี้

– พระอาจารย์พยอม   กลยาโณ

– นางสุกานดา พาร์ค

– ทีมวิทยากร จำนวน 6  คน ทีมงานจาก IYF

1) Dr. Kim Hak Cheol

2) Mr. Kim David

3) สุกานดา พาร์ค

4) วริษฐา จิตต์มั่นคง

5) จีราภา เขียวดอกน้อย

6) เพชรกระรัตน์ จิตรักมั่น

7) จารุวรรณพร โกมุทผล

โครงการประชุมวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร (13.5 KiB, 157 downloads)