การพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่คณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอวิสัยทัศน์กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ การนำเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์แนวทางในการบริหารจัดการสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับแผยยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 2561-2564 ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกลองจนได้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ดำรงตำแหร่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์

ให้ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายชื่อข้างต้นนำเสนอวิสัยทัศน์กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ การนำเสนอสถาบันวิจัยแลัพัฒนา ไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์แนวทางในการบริการจัดการสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 2561-2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คนละไม่เกิน 15 นาที ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังซั่น จตุจักร

 

ดาวน์โหลดประกาศ

การพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (1.0 MiB, 109 downloads)