ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับที่ 1/2562

เรื่อง  การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

————————————–

เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 26/2561  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน  2561 จึงประกาศกำหนด วัน – เวลา  ในการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

ลำดับ วันที่ / เดือน / พ.ศ. กิจกรรม
1

17 มกราคม 2562 –

15 กุมภาพันธ์ 2562

 

–  ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อฯ

ผู้สมัคร/หรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ        สภาวิชาการ  ขอรับแบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณา ได้ที่ฝ่ายหลักสูตร  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่  http://www.rmutt.ac.th หรือ http://www.oreg.rmutt.ac.th

2 18 กุมภาพันธ์ 2562 -1  มีนาคม  2562

–  รับสมัคร/รับการเสนอชื่อฯ

ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ      สภาวิชาการ ใช้แบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดโดย ยื่นเอกสารหลักฐานต่ออนุกรรมการ ดำเนินการรับสมัคร             ณ งานเลขานุการสภาวิชาการ ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3504, 0 2549 3507 ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 – 1  มีนาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดย   ใส่ซองปิดผนึก พร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 14 ชุด หรือสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จำนวน 1 ชุด

3 6  มีนาคม  2562 –  ประกาศบัญชีรายชื่อของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
4 11  มีนาคม  2562 –  คณะกรรมการสรรหาฯ  พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ และสรุปผลการสรรหาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
NameSizeHits
1 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี ฉบับที่ 1-25621.2 MiB152
2 แบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ53.0 KiB112
3 แบบฟอร์มการสมัครและแบบเสนอชื่อกรรมการคณาจารย์ประจำ75.5 KiB103