ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครและเสนอชื่อ บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเพื่อสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 6-24 ธันวาคม 2561 บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีเทคโนโลยีการเกษตร เรียงลำดับตัวอักษร จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวลลิตา ศิริวัฒนานนท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม BALLROOM ชั้น 7 อาคารศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น (DD MALL) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (1.7 MiB, 157 downloads)