ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อ เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อ เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน ในยุค 4.0  โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

–  ชีวิตในมหาวิทยาลัยพลิกสู่โลกการทำงาน

–  เขียน Resume ให้โดนใจนายจ้างยุค 4.0

–  เคล็ดลับพัฒนาบุคลิกภาพพิชิตนายจ้าง

โดย จะมีการบรรยาย ใน 2 รอบ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น เตรียมบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ (Resume) เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันจะมีหน่วยงาน ที่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดหางาน การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และการเตรียมตัวสมัครงาน เพื่อเป็นทางเลือก ในการวางอนาคตของตนเองหลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรวมได้ตามสถานที่และเวลาดังกล่าว

กำหนดการ

โครงการอบรมเพื่อ เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

รอบการอบรม

เวลา

รายละเอียด

รอบเช้า 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 – 08.30 น. พิธีเปิด โดย  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
08.30 – 09.00 น.

บรรยาย “ชีวิตในมหาวิทยาลัยพลิกสู่โลกการทำงาน”

โดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวิรัช โหตระไวศยะ

09.00 – 11.00 น.

บรรยาย “เขียน Resumeให้โดนใจนายจ้างยุค 4.0”

โดย อ.พงศกร บัวทอง วิทยากร บริษัท ดีเค ทูพลัส จำกัด

11.00 – 12.00 น.

บรรยาย “เคล็ดลับพัฒนาบุคลิกภาพพิชิตนายจ้าง”

โดย อ.สุรีวัลย์ สุพรรณเภษัช วิทยากร บริษัท ดีเค ทูพลัส จำกัด

รอบบ่าย 12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.30 น.

บรรยาย “ชีวิตในมหาวิทยาลัยพลิกสู่โลกการทำงาน”

โดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวิรัช โหตระไวศยะ

13.30 – 14.30 น.

บรรยาย “เขียน Resumeให้โดนใจนายจ้างยุค 4.0”

โดย อ.พงศกร บัวทอง วิทยากร บริษัท ดีเค ทูพลัส จำกัด

14.30 -16.30 น.

บรรยาย “เคล็ดลับพัฒนาบุคลิกภาพพิชิตนายจ้าง”

โดย อ.สุรีวัลย์ สุพรรณเภษัช วิทยากร บริษัท ดีเค ทูพลัส จำกัด