เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ RMUTT TCAS’ 62 รอบที่ 2 โควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561 RMUTT  TCAS’ 62 รอบที่ 2 โควตา

เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 23 มีนาคม 2562 สมัครได้ที่ >>www.tcas.rmutt.ac.th<<

หลักเกณฑ์การรับสมัคร : ใช้O-NET, GAT, PAT, GPAX, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ไม่สอบข้อเขียน)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โรงเรียนเครือข่าย โครงการความสามารถพิเศษ หรือเขตพิเศษของประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แผ่นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วงสอบสัมภาษณ์ 9

ข่าวสด ฉบับวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมทร.ธัญบุรี TCAS รอบ 1 โดยใช้ Portfolio มหาวิทยาลัยได้กำหนดจำนวนรับไว้ที่ 1,900 คน แต่ปรากฏว่ามีนักเรียนให้ความสนใจมาสมัครในรอบนี้กว่า 3,000 คน เกินกว่าเป้าหมายที่มทร.ธัญบุรีจะรับได้ ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยและสาขาที่เปิดสอนเป็นที่น่าเชื่อถือจึงทำให้มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียน จากการเจาะลึกข้อมูลพบว่านักเรียนที่สมัครในรอบนี้เป็นเด็กที่มีประสบการณ์ และได้รับรางวัลในเวทีต่างๆ มาก่อน
ที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้ยังมีผลการเรียนในสายวิชาชีพที่ดีมาก อย่างไรก็ตามการที่มหาวิทยาลัยเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัตินี้เอง ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเด็กมีความเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยมีการตอบสนองต่อการเรียนเพื่อมุ่งสู่อาชีพและการมีงานทำ รวมไปถึงการปรับหลักสูตรของมทร.ธัญบุรี ก็ตรงกับสาขาวิชาชีพของตลาดในอนาคต จึงทำให้นักเรียนสนใจที่จะสมัครเข้ามาเรียน เพราะเชื่อว่าจะมีผลต่อการมีงานทำในอนาคต
“ทราบว่าการสมัคร TCAS รอบ 1 ของบางมหาวิทยาลัยมียอดนักเรียนสมัครต่ำกว่าตัวเลขที่รับมาก ส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเกิดจากการที่สาขาที่เปิดสอนไม่ตอบสนองกับอาชีพในอนาคต รวมไปถึงความน่าเชื่อถือ และคุณภาพการศึกษาก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะหลักสูตรต้องตอบสนองต่ออาชีพในอนาคต การเรียนต้องมุ่งให้เด็กทำงานเป็น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรมีระบบเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนและหาประสบการณ์มากกว่าหลักสูตรที่เรียน” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

http://www.pr.rmutt.ac.th/news/18578?fbclid=IwAR26ICev-5wWMQHZvrhjZOwdFt7oMhHeAUQIwnsHOlVS5XZYJUNitdizTaI

 

7 เหตุผลที่เลือกเรียน ราชมงคลธัญบุรี

การเดินทางมาราชมงคลธัญบุรี

ติดต่อเรา