รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ


ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถรพี ชัยมงคล
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ นำส่งเอกสารกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และ กลยุทธ์/วิธีการ ในการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2561–2564 ไม่เกิน 30 หน้า และบทสรุปสำหรับผู้บริหารไม่เกิน 2 หน้า โดยนำใส่ซองอย่างละ 1 ชุด เพื่อประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 40 ชุด ทุกซองปิดผนึกเซ็นชื่อกำกับและประทับตรา “ลับ” ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจยื่น เอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

ในการนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีการ ในการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2564 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นเวลา 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาด้วยตนเอง ในวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศผลการสรรหา จัดส่งเอกสารที่พิมพ์จาก PowerPoint จำนวน 40 ชุด พร้อมไฟล์ด้วยตนเอง ต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เวลา 16.30 น. และเริ่มนำเสนอตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ สถานีวิทยุ FM 89.5 MHz ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง กทม.

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
820.0 KiB
239 Downloads
Details
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
820.0 KiB
239 Downloads
Details