ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

ตามประกาศคณะกรรมกา รสรรหาคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เรื่อง กําหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณศิลปกรรมศาสตร์ โดยประกาศรับ สมัครและรับการเสนอชื่อ ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี นั้น

คณะกรรมการ สรรหาคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติ จึงสรุป รายชื่อผู้สมัครตามประกาศของคณะกรรมการ สรรหาคณบดี โดยมีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อดําเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไปตามรายชื่อเรียงตามลําดับอักษร ดังนี้

1. ผศ.ดร.บุญเรือง สมประจบ

2. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี

3. รศ.ดร.สมพร ธุรี

4. นายสุรยุทธ เพ็ชรพลาย

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ฐนิธ กิตติอําพน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
206.7 KiB
160 Downloads
Details