ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 6-24 ธันวาคม 2561 นั้น

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติ จึงสรุปรายชื่อผู้สมัครตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยมีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไปตามรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

1. ว่าที่ ร.ต. ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
2. นางสาวลลิตา ศีริวัฒนานนท์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (683.6 KiB, 175 downloads)