ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผู้ที่ได้การเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยรายชื่อเรียงตามตัวอักษร ดังนี้

  1. นายนิติ วิทยาวิโรจน์

ในกรณีที่ผู้ใดมีความประสงค์จะทักท้วงคุณสมบัติผู้สมัคร สามารถดำเนินการได้โดยการส่งเอกสารทักท้วงต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ตึกสำนักงาน ICT ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. และหากผู้สมัครมีเอกสารคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ส่งเอกสารได้ ภายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ นำเสนอกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นเวลาไม่เกิน 30 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้จัดส่งเอกสารที่จะนำเสนอ จำนวน 5 ชุด ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ตึกสำนักงาน ICT ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
102.9 KiB
146 Downloads
Details