ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นั้น

บัดรี้ การรับสัมครและการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผู้ที่ได้การเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่แผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติ (421.3 KiB, 192 downloads)