ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
…………………………………………………………………….

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำเสนอวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สิงหเสนี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต คลื่นสุวรรณ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำเสนอวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดในการบริหารคณะ ต่อสภามหาวิทยาลัย ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เอกสารประกอบการนำเสนอที่ได้จัดส่งไว้ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์แล้ว ส่วนวัน เวลาและสถานที่ จักแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง ผ่านการพิจารณา (312.7 KiB, 132 downloads)