รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้เสร็จสิ้น ลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สิงหเสนี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต คลื่นสุวรรณ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์

ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ นำเสนอวิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครและการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นเวลา 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาด้วยตนเอง ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 214-215 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ส่งมอบเอกสารประกอบการนำเสนอ จำนวน 7 ชุด พร้อมไฟล์ด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาก่อนเวลาการนำเสนอ ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561ก่อนเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 214-215 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
99.9 KiB
182 Downloads
Details