รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการศึกษา

เมษายน พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
ตุลาคม พ.ศ. 2539 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มิถุนายน พ.ศ. 2551 ปริญญาเอก Doctor of Public Administration University of Northern Philippines

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย โดยในช่วงของการดำรงตำแหน่ง พศ.2556-2560 ในช่วงที่ผ่านมาได้พัฒนาริเริ่มและวางระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีผลงานที่โดดเด่นเช่น

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4ด้านคือ การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม การส่งเสริมความเป็นนานาชาติ การบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันวางระบบการติดตาม การทบทวนการบริหารยุทธศาสตร์อย่างมีเป้าหมายเป็นรูปธรรม
ผลักดันและส่งเสริมการวิจัย ยกระดับงานวิจัย พัฒนานักวิจัย การจัดระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัย ทำให้ผลงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ และนานาชาติหลายรางวัล
สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการ สนับสนุนกิจกรรมของสหกิจศึกษา ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาที่จัดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ
พัฒนาระบบการบริหารงานกองทุนพัฒนานักศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสในพัฒนาประสบการณ์ในต่างประเทศ ซึ่งสามารถสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าแข่งขันระดับโลกและได้รับรางวัล Microsoft Office World Competitions 2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พัฒนากองทุนพัฒนาบุคคลากร เพื่อรองรับการส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทำให้บุคคลากรสามารถขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ลดระยะเวลาการขอตำแหน่งทางวิชาการจากการใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี เหลือประมาณ 60-120 วัน และสามารถส่งบุคลากรไปพัฒนาฝึกอบรมในระดับสูงได้ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนกิจกรรมของการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมร่วมกันของประชาคมอุดมศึกษา โดย ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 35 โดยมีบุคลากรกว่า7,500 คน จาก 76 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงและการยอมรับถึงความพร้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัย และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในปี 2561 ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินจากสมาคมสิ่งประดิษฐ์ประเทศเบลเยี่ยม ในฐานะผู้นำนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและชุมชน (Belgium InnovationAwards “Chevalier Level: Number of the Cross 16832” by The High Commission of the Innovation Award)

เป็นผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือสัมฤทธิผลในการบริหารอุดมศึกษา

มีประสบการณ์ในด้านของวิชาการและการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นการสั่งสมประสบการณ์ บ่มเพาะความสามารถและเป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในมิติการบริหารจัดการในหลายด้าน โดยผ่านการดำรงตำแหน่งต่างๆที่สำคัญ เช่น

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ 3 ระดับ 6 ปี พ.ศ. 2542
อาจารย์ 3 ระดับ 8 ปี พ.ศ. 2545
อาจารย์ 3 ระดับ 9 ปี พ.ศ. 2548
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ปี พ.ศ. 2550

การบริหารทางการศึกษา

พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2539 อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้สงขลา
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 รักษาราชการผู้อำนวยการกองแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถทางวิชาการระดับชาติ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับ โดยได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ระดับชาติ และการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆอีกหลายแห่ง และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรการ อบรมในระดับสูงซึ่งต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการชุดต่างๆ จึงสามารถรับการอบรมได้

คณะกรรมการด้านต่างๆ

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู กระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน คณะทำงานจัดทำระบบข้อมูลด้านแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนากำลัง คน ระดับชาติ
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน คณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกรรมการใน คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด

การบริหารงานด้านหลักสูตร

พ.ศ. 2550 – 2556 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวัดคุมระบบไฟฟ้า
พ.ศ. 2551 – 2556 อาจารย์พิเศษภาคปริญญาโท คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
พ.ศ. 2552 – 2559 ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วุฒิบัตรและฝึกอบรม

วุฒิบัตรสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ประเภทที่ 2 ปี พ.ศ. 2540
ประกาศนียบัตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 89 ปี พ.ศ. 2554
อบรม“Leading and Managing VTET in the new Millennium” ณ ประเทศบรูไน จัดโดย SEAMEOVOCTECH ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2557
การบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชนรุ่นที่ ๖ (ปรม.)จากสถาบันพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2550
อบรมผู้บริหารระดับสูงของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ปี 2550
อบรม “TVET for Sustainable Development” ประเทศฟิลิปปินส์ ปี พ.ศ. 2550
อบรมหลักสูตร “คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง”Deans for Change 1 November 14,2012 Network institute of Thailand
บรมหลักสูตร The Management and Development of a Modern Higher Education Institution from 9 to 20 July 2012 at Nanyang Polytechnic, Singapore
อบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 57) ปี พ.ศ. 2558
อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. รุ่น 2) พ.ย. 58 –มี.ค. 59
อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 24) ก.พ. – มิ.ย. 60 (อยู่ ระหว่างการอบรม)

เป็นผู้ทรงเกียรติคุณ คุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ทรงเกียรติคุณ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ยอมรับในสังคม โดยได้รับราชการและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับบุคคลากรและผู้ใต้บังคับบัญชา จึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกโดยเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐภายนอก ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสังคม อีกหลายรายการ

ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จ.ช. จัตุถาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2534
ต.ม. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2541
ต.ช. ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2543
ท.ม. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2545
ท.ช. ทวีติยาภรณ์มงกุฎช้างเผือก 5 ธันวาคม 2549
ป.ม. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2552
ร.จ.พ. เหรียญจักรพรรคิมาลา 5 ธันวาคม 2553
ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2555

การบริหารรัฐวิสาหกิจ

พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 กรรมการบริหารองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 รักษาการผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554 คณะที่ปรึกษากรรมาธิการ การศึกษาสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ

รางวัลและผลงานดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2555
รางวัลนักบริหารด้านการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 จาก บริษัท สรรพสาร จำกัด
บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557 สาขาการบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เส้นทางไทย คณะกรรมการรางวัลไทย
รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธในประเทศไทย ได้รับรางวัลปี 2558

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก