ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
__________________________________

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1523/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จึงประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้จากเอกสารนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
02-คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ104.2 KiB116
01-กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ136.6 KiB131
04-แบบฟอร์มใบสมัครได้รับการเสนอชื่อ151.5 KiB96
03-กำหนดวิสัยทัศน์และแผนพัฒนายุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนในการนำเสนอ602.7 KiB114