ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

——————————————–——————————————–

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคำสั่งมหสวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1513/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จึงประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังแนบท้ายประกาศนี้

NameSizeHits
1.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา1.1 MiB97
2.คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม588.2 KiB94
3.กำหนดวิสัยทัศน์และแผนพัฒนา1.2 MiB110
4.แบบใบสมัครการได้รับเสนอชื่อ151.0 KiB51