ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

——————————————–

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1386/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497/2561 ลงวันที่ 26 พฤษจิกายน พ.ศ. 2561

จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังแนบท้ายประกาศนี้

NameSizeHits
1.ประกาศและขั้้นตอนการสมัตร ตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลนยีการเกษตร 2.3 MiB265
2.ใบสมัครสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลนยีการเกษตร204.5 KiB120