กำหนดการและขั้นตอนการ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

——————————————–

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1388/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดังแนบท้ายประกาศนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
4. ใบสมัคร166.5 KiB70
2. กำหนดกรอบแนวคิด ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ252.9 KiB80
3. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ295.8 KiB111
1. คุณสมบัติ คุณลักษณะที่ควรมี และลักษณะต้องห้าม ของผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ691.2 KiB132

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

ลำดับ วันที่ ขั้นตอน หมายเหตุ
1.

4 ธันวาคม 2561

 

 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  เพื่อกำหนดขั้นตอนในการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เวลา 16.30 น. ณ สถานีวิทยุ FM 89.5 MHz ถนนวิภาวดี  แขวงดินแดง  กทม.
2.

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง 3 มกราคม 2562

ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัครและการเสนอชื่อ

1) ผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง            คณบดี 1 ราย สามารถเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีได้ไม่เกิน 1 ชื่อ โดยมีผู้รับรองจำนวน 5 ราย

2) ให้ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ จัดเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดใน (หมายเลข 2.1– 2.6) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 7 ชุด (โดยนำใส่ซองอย่างละ 1 ชุด) ทุกซองปิดผนึกเซ็นชื่อกำกับและประทับตรา “ลับ” ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ดังนี้

2.1  แบบใบสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) หรือแบบได้รับการเสนอชื่อ พร้อมหนังสือให้ความยินยอม (กรณีได้รับการเสนอชื่อ)  จำนวน 7 ชุด

2.2  แบบบันทึกประวัติส่วนตัว และแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของตนเอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 7 ชุด

2.3  ผลงานหรือประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับของสังคม  จำนวน 7 ชุด

2.4  ผลงานด้านการบริหารและหรือการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือมหาวิทยาลัย  จำนวน 7 ชุด

2.5  ผลงานด้านวิชาการหรือวิจัย หรือวิจัยเชิงพัฒนา                จำนวน 7 ชุด

2.6 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีต่อมหาวิทยาลัย และหรือชุมชน จำนวน 7 ชุด

 

3) ส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่

3 มกราคม 2562

 

1. ติดประกาศ ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ        มทร.ธัญบุรี

2. ผู้สมัคร/ผู้เสนอชื่อ ขอรับแบบ      ใบสมัครและส่งใบสมัคร หรือการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ได้ที่

รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร       อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น2   โทร. 081-905-7744

หรือ นางสาวพรธีรา หุตะศิริ

อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น2

โทร. 02-549-4045 หรือ สามารถ Download ได้ที่ http://www.rmutt.ac.th

3) ผู้สมัครส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561  ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562

เวลา 08.30-16.30 น.                   (เว้นวันหยุดราชการ)

ได้ที่ รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร

อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น2   โทร. 081-905-7744

หรือ นางสาวพรธีรา หุตะศิริ

อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น2

โทร. 02-549-4045

3. 7  มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ณ สถานีวิทยุ FM 89.5 MHz ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง  กทม.

เวลา 16.00 น.

 

4.  8  มกราคม  2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน            (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ) ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี   และเว็บไซด์ http://www.rmutt.ac.th
5.

 11  มกราคม  2562

เวลา 16.00 น.

 

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาประชุมกับคณะกรรมการสรรหาเพื่อชี้แจงเรื่องการเตรียมเอกสาร

ณ  สถานีวิทยุ FM 89.5 MHz ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง  กทม.

เวลา 16.00 น.

6.

 18  กุมภาพันธ์  2562

 

ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

ให้ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศนำส่งเอกสารกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ในการรองรับยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 – 2564  โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อการนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 40 ชุด (โดยนำใส่ซองอย่างละ 1 ชุด) ทุกซองปิดผนึกเซ็นชื่อกำกับและประทับตรา “ลับ” ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

* ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ได้ที่ รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร

อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น2   โทร. 081-905-7744

หรือ นางสาวพรธีรา หุตะศิริ

อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น2

โทร. 02-549-4045

7. 25  กุมภาพันธ์  2562

1)  ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศผลการสรรหา (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา) จัดส่งเอกสารที่จะนำเสนอ Power Point จำนวน 40 ชุด (ไม่เกิน 20 แผ่น) พร้อมไฟล์ ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขาคณะกรรมการสรรหา เวลา 14.00-14.45 น.

2)  เวลา 14.50 น. ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จับสลากลำดับการนำเสนอ

3) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ในการรองรับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่กำหนด  นำเสนอเป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยตนเอง

4)  คณะกรรมการสรรหาประชุม เพื่อรับรองประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ณ สถานีวิทยุ FM 89.5 MHz ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง  กทม.

เวลา 15.00 น.

8. 26  กุมภาพันธ์  2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี และ    เว็บไซด์ http://www.rmutt.ac.th
9. 27  กุมภาพันธ์  2562 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศผลการสรรหา นำเสนอกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมBallroom ชั้น7 ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ ข้อมูลด้านเอกสาร และ power point เป็นเอกสารฉบับเดียวกันกับที่นำเสนอคณะกรรมการสรรหาไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูล  ในวันนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ