โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562

โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562

ด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อนุมัติให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดีที่ช่วยอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จำแนกออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

  1. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา
  2. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะ
  3. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานที่เป็นรูปเล่มเข้าคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และนำส่งทางไปรษณีย์ วันประทับตราไม่เกินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

NameSizeHits
1.ประกาศเกณ์การคัดเลือก2.4 MiB493
2.แผนและแนวทางในการคัดเลือก57.6 KiB369
3.ใบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ/สมัครด้วยตนเอง92.9 KiB383