ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

——————————————–

 เพื่อให้การสรรหาผสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ที่ 1387/2561  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จึงประกาศกำหนดการและข้นตอนการสรรหาผสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังแนบท้ายประกาศนี้

NameSizeHits
1.ประกาศ กำหนดการขั้นตอนและคุณสมบัติ2.2 MiB167
2.ใบสมัครสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์211.3 KiB108