โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ

       “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพ สถานศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจ และกลุ่มบุคลากร กลุ่มอาชีพอัญมณี และเครื่องประดับ เข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี และเครื่องประดับ ซึ่งได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น และมีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน กับประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย
โดยนายสมชาย  พรจินดารักษ์  ซึ่งมี ดร.บรรเจิด  ดอนเนตรงาม เป็นผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ท่านรองอธิการบดี
อาจารย์พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี และเครื่องประดับ  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพ สถานศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความสนใจ ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โทรศัพท์
02 549 3278 หรือ สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 089 120 9189 หรือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  โทรศัพท์ 063 373 3926

ดูอัลบั้มภาพทั้งหมดได้ที่ : www.photo.rmutt.ac.th/archives/58763