ประกาศ รับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมัครสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การกรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมัครสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

…………………………………………………………………..

เพื่อให้ได้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาศัยอำนาจตามข้อ 7 และ ข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 จึงกำหนดคุณสมบัติ การรับและการเสนอชื่อผู้สมัครสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

NameSizeHits
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์282.0 KiB149
2.คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามและกำหนดการและขั้นตอน1.5 MiB194
3.กรอบแนวคิดในการนำเสนอ380.6 KiB119
4.แบบฟอร์ม3.5 MiB148