ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและ สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 18 19 และ 20 พฤศจิกายน 2561 นั้น บัดนี้ การสอบแข่งขันดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสินแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันดังกล่าวไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-10.00 น. อละใก้ำแแฏิบัติราชการยังหน่วยงานที่ได้รับบรรจุ ในเวลา 11.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และถือว่าประกาศฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกตัวให้ไปรายงานตัวพร้อมนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ไปในวันรายงานตัวด้วย

1.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)    จำนวน 2 ฉบับ

2.สำเนาปริญญาบัตร   จำนวน 2 ฉบับ

3.ใบรับรองแพทย์ตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยเรื่องโรคที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย    จำนวน 1 ฉบับ

4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก     จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 2 ฉบับ

6.สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน 2 ฉบับ

NameSizeHits
ประกาศผ่านสัมภาษณ์ วิชาการ1.5 MiB794
ประกาศผ่านสัมภาษณ์ สนับสนุน2.1 MiB604