กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์)
เป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2536 – 2540 (อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์)
ที่เคยยื่นขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิมมาแล้ว และย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพยาบาลสาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 13ธันวาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

รอบเช้า 08.30 – 11.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4
กองพัฒนานักศึกษา อาคาร สวท. โทร. 02-549-3674