กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 14 และวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561
ระหว่างวันที่ 11 – 14 และวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561

การตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 14 และวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์/ห้องวิกตอเรีย และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต

วัน/เดือน/ปี
เวลา
คณะ/วิทยาลัย สถานที่
11 ธ.ค. 61
เวลา 09.00 – 16.00 น.
บริหารธุรกิจ
(ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 5)

บริหารธุรกิจ
(ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4)

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
12 ธ.ค. 61
เวลา 09.00 – 16.00 น.
13 ธ.ค. 61
เวลา 09.00 – 16.00 น.
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
14 ธ.ค. 61
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ศิลปศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
17 ธ.ค. 61
เวลา 09.00 – 16.00 น.
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
18 ธ.ค. 61
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
19 ธ.ค. 61
เวลา 09.00 – 16.00 น.
วิศวกรรมศาสตร์
(ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4)

วิศวกรรมศาสตร์
(ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5)

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
20 ธ.ค. 61
เวลา 09.00 – 16.00 น.
21 ธ.ค. 61
เวลา 09.00 – 16.00 น.
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต
กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561 (751.2 KiB, 228 downloads)