ราชมงคลธัญบุรี ระดมสมองและรับฟังคิดเห็นจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ บรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

ราชมงคลธัญบุรี ระดมสมองและรับฟังคิดเห็นจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ บรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

วันนี้ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น ได้จัดให้มีการประชุมระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เนตร์พัณณา ยาวิราช อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการระดมสมองจากบุคคลในอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้ร่วมนำเสนอแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพ ได้แก่ พลตำรวจโท ธีรวัฒน์ ณ ป้อมเพชร ที่ปรึกษากองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ คุณสุวิทย์ ยงหวาน อดีตตำรวจประจำมลรัฐเวอร์จิเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำร่องแนวทางในการจัดทำมาตรฐานอาชีพโดย รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ดำเนินการระดมสมอง โดยได้อธิบายถึงแนวทางในการจัดทำมาตรฐานอาชีพโดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดัด้าน การกำหนดระดับคุณวุฒิของต่างประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีได้แก่ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ทุกประเทศมีมาตรฐานด้านความสามารถกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลในอาชีพให้มีสมรรถนะในการปฎิบัติงานเพื่อปกป้องและรักษาทรัพย์สินและชีวิตที่เกิดภัยอันตราย ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ปลอดภัยได้อย่างมีมาตรฐานสมรรถนะในการปฎิบัติงาน

โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคับ ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สมาคมอาสาบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย มูลนิธิประชาชนอาสา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิปอเต็กตึ้ง อาสากู้ภัย ให้ความสนใจและผลักดันให้เกิดมาตรฐานอาชีพขึ้น โดย รศ.ดร.เนตร์พัณณา ได้กล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในครั้งนี้ ริเริ่มดำเนินการขึ้นจากเจตนารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องทำอย่างมีหลักการ มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยทั้งผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยมี ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักผู้ตรวจราชการกรม และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารบก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมอาสาบรรเทาบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมการบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิประชาชนอาสา และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยต่าง ๆ เข้าร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ในครั้งนี้ กระบวนการจัดทำมีการประชุมระดมสมอง (Brain Storming) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ มีการประชุมคณะทำงาน (Working Group) มีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group Interviews) เพื่อจัดทำการวิเคราะห์แผนผังแสดงหน้าที่งาน (Functional Analysis) โดยการจัดทำแผนผังแสดงหน้าที่งาน (Functional Map) ประกอบด้วย บทบาทหลัก (Key Roles) และหน้าที่หลัก (Key Functions) หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) หน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) เกณฑ์การปฎิบัติงาน (Performance Criteria) หลักฐานความรู้ในการทำงาน (Knowledge Evidence) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required skill and knowledge) กฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Law and Regulations) ขอบเขตการทำงาน (Range Statement) ตลอดถึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทา สาธารณภัยและกู้ชีพ รวมถึงรายละเอียดวิธีการและกระบวนการประเมินสมรรถนะอาชีพ ซึ่งสามารถ แบ่งระดับสมรรถนะของบุคคล โดยมีการจัดแบ่งชั้นคุณวุฒิวิชาชีพออกเป็นระดับชั้นต่าง ๆ เป็น 8 ระดับ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2562

รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ผู้จัดการโครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

 

ภาพบรรยากาศ