ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศ รับสมัคร นักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี ตามประกาศลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 จำนวน 5 อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time ดังนี้

  1.  นาย ประพันธ์ ประทุมวัน
  2. นาย ปพนพัชร์ ว่องศุภานิช
  3. นางสาว กัญญารัตน์ สร้อยสัมฤทธิ์
  4. นางสาว ธวัลพร ชื่นแพ็ง
  5. นาย พันธกานท์ พูลสวัสดิ์

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัตงาน ในวันที่ 1  ตุลาตม เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ์ในครั้งนี้