การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11

Electrical Engineering Netweek (EENET) เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของกลุ่มมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรต และทางเครือข่ายได้รับสมาชิกภาคีเพิ่มขึ้นทุกปี

การประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  เป็นการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก การประชุมทางวิชาการนี้เป็นการประชุมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนักวิจัย

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (Electrical Engineering Network 2018:EENET2019)” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา