สถิติการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

  • สถิติการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ธัญบุรี

ประจำปีการศึกษา 2560

สถิติการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามรวม 4,634 คน คิดเป็นร้อยละ 95.82 %

และเมื่อสรุปข้อมูลการจัดอันดับ 5 อันดับประกอบไปด้วย

สาขาที่มีงานทำสูงสุด

1.ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถกรรม        จบ 15  มีงานทำ 13 คิดเป็นร้อยละ  86.67%
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์     จบ 44 มีงานทำ  38  คิดเป็นร้อยละ 86.36%
3. ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม      จบ 142 มีงานทำ  115  คิดเป็นร้อยละ  86.36%
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร      จบ 126 มีงานทำ  101  คิดเป็นร้อยละ   80.16%
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์      จบ 70  มีงานทำ  56 คิดเป็นร้อยละ    80.00%

สาขาที่มีเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด

1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ             20,500 บาท
2.ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม                                   19,167  บาท
3.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ            19,111   บาท
4.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา             18,924  บาท
5.ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   18,920  บาท