กำหนดการรับสมัครโควตา สำหรับ ปวช./ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2562

หลักเกณฑ์การรับสมัคร : คะแนนสอบ GPAX แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่มีการสอบข้อเขียน)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1). ผู้สมัครกาลังศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ในปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ MOU หรือได้รับจัดสรรโควตาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถานศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ

2). ผู้สมัครต้องมีแผนการเรียนตรงตามที่สาขากาหนดในระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562

3). ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมในปีการศึกษา 2561 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการฯ รายชื่อสถานศึกษาที่เป็น MOU และสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2562

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   www.quota.rmutt.ac.th  หรือ   www.oreg.rmutt.ac.th 

ค่าสมัคร : 300.- บาท