อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน