การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1
(สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด)  ปริ้น 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด)
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคำขอกู้ยืม ผ่านแอพกยศ.connect หรือ ทาง website
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login   (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม 2564)

ขั้นตอนที่ 4 ให้นักศึกษานำเอกสารแนบทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน

มาตามที่อยู่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (งานกองทุนกู้ยืม อาคาร สวท.) ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2564
ขั้นตอนที่ 6 หลังจากได้รับแบบคำขอกู้ยืมแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลการตรวจสอบเอกสารและแจ้งรายละเอียดต่างๆ ไปทาง e-mail ของนักศึกษา (ตาม e-mail ที่นักศึกษาแจ้งข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน)

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและลงชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

*** นักศึกษาต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ก่อน***

 


ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกัน ประกาศให้งด เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 25 คน เพื่อลดความเสี่ยง

ขอให้ผู้กู้ยืมปฏิบัติดังนี้

1. ให้นักศึกษานำแบบคำยืนยันขอกู้ยืมและเอกสารแนบทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน

ตามที่อยู่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39  ม.1  ต.คลองหก อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110 (งานกองทุนกู้ยืม)

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 เมษายน 2563 โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน

2. สำหรับนักศึกษาที่ยังทำกิจกรรมจิตอาสาไม่ครบ 18 ชม. ให้ส่งเท่าที่มี และไปเพิ่มจำนวน ชม. ในภาคเรียนที่ 2/2563 แทน

(เช่น ภาคเรียนที่ 1/2563 มี ชม.  จิตอาสาอยู่ 8 ชม. ดังนั้นในภาคการศึกษาที่ 2 นศ. จะต้องมี ชม. จิตอาสามาส่ง 26 ชม.)

ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารการกู้ยืมอย่างใกล้ชิด ทาง Page Facebook กองพัฒนานักศึกษา มทร. ธัญบุรี
หรือทาง Line กลุ่ม กองทุน กยศ . RMUTT

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 549 3674 , 02 549 3675 และ 02 549 3684

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

20200325-แจ้งเปลี่ยนการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืม-1-2563 - Copy (149.2 KiB, 1582 downloads)


การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ.

ประเภทผู้กู้ยืม

ผู้กู้ยืมกองทุนแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. ผู้กู้รายใหม่ เป็นผู้ที่ไม่เคยกู็ยืมเงินกองทุนมาก่อน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Pre-register) ทาง www.studentloan.or.th 

2. ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา เป็นผู้ที่เคยกู็ยืมเงินกองทุนจากสถานศึกษาเดิม ต้องการกู็ยืมเงินกองทุนในสถานศึกษาใหม่

3. ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี เป็นผู้กู้ยืมเก่าในสถานศึกษา

 

ความแตกต่างระหว่างกองทุน กยศ. และ กรอ.

กองทุน กยศ.

การกู้ยืม

-ขาดแคลนทุนทรัพย์

-อายุของผู้กู้ขณะกู้เมื่อนับรวมกับจำนวนปีของหลักสูตรที่เรียน รวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

ระดับการศึกษา

-ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี
-ระดับ ปวส. และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีกู้ได้ทุกสาขาวิชา

ประเภทของการกู้ยืม

-ค่าเล่าเรียน

-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

-ค่าครองชีพ

การชำระหนี้

เมื่อสำเร็จหรือเลิกการศึกษา 2 ปี และต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี

ดอกเบี้ย

ร้อยละ 1 ต่อปี

 

กองทุน กรอ.

การกู้ยืม

-ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว

-อายุไม่เกิน 30 ปี

ระดับการศึกษา

-ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี

-ระดับ ปวส. กู้ยืมได้ทุกสาขาวิชา

-ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี กู้ยืมได้เฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ

ประเภทของการกู้ยืม

-ค่าเล่าเรียน

-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

-ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์)

การชำระหนี้

ผู้กู้ปี 2549/2551/2552 ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ กยศ.
-เมื่อสำเร็จหรือเลิกการศึกษา 2 ปี และต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเวา 15 ปี

ผู้กู้ตั้งแต่ปี 2555
-เมื่อมีรายได้ 16,000 บาทต่อเดือน หรือ 192,000 บาทต่อปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้อนชำระ

ดอกเบี้ย
ร้อยละ 1 ต่อปี

เพิ่มเติม : https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/1/1/10

 

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

 

1. เอกสารคำขอกู้ยืมเงิน พร้อมเอกสารแนบ

ตัวอย่างเอกสาร

2. ส่งคำขอกู้ยืมที่ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 (ตึกสวัสดิการ)

3. นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินเข้ารับการสัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณาอนุมัติกู้ยืม ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติ ผ่านทาง http://www.sd.rmutt.ac.th

5. ปฐมนิเทศนักศึกษา กองทุน กยศ./กรอ.

6. ส่งสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมแนบเอกสาร ผู้ปกครองเซ็นที่อำเภอสำนักงานเขต หรือเซ็นที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

7. ส่งแบบยืนยันลงทะเบียนเรียน และแบบยืนยันจำนวนเงินลงทะเบียนเรียน

 

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.

 

1. ส่งแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านอนุมัติการขอกู้ยืมเงิน ติดตามประกาศได้ที่ : http://www.sd.rmutt.ac.th/?cat=21

3. ส่งใบบันทึกค่าใช้จ่ายผ่านระบบ e-studentloan , ใบลงทะเบียนเรียน , ใบผลการเรียน  ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

4. ส่งแบบลงทะเบียนเรียน ,แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

5. ตรวจสอบรายชื่อผ่อนผันการลงทะเบียน ติดตามประกาศได้ที่ : http://www.sd.rmutt.ac.th/?cat=21

 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการขอกู้ยืม

แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน
19.2 MiB
3813 Downloads
Details

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : http://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=702

ระบบ e-studentloan : https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

 

ติดต่อสอบถาม : โทร 0 2549 3674 -75 , 0 2549 3022

ติดตามประกาศข่าวสาร กยศ./กรอ. ได้ที่ : http://www.sd.rmutt.ac.th/?cat=21

หรือ Facebook Page : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี