ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ และปรับปรุง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกำหนดการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

NameSizeHits
ประกาศ เรื่องการสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ1.7 MiB334
ประกาศ เรื่องคุณสมบัติของกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ448.7 KiB173
แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมกาสภา1.1 MiB246