การขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารและสมัครนักศึกาาวิชาทหาร

การขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารและสมัครนักศึกาาวิชาทหาร