การขอผ่อนผันการเกรณ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

การขอผ่อนผันการเกรณ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564