การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารและเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคล

ประเภทที่1  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้  

  1.  นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปีนั้น และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปี 2- ปี4)
  2.  นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมาแล้วจากสถานศึกษาเดิมนักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อน        ผันใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีแรก (นักศึกษาเข้าใหม่ อายุ 21- 26 ปี )

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

1.แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (Downloadได้จากไฟล์ด้านล่าง)

แบบคำร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
151.3 KiB
193 Downloads
Details

2.สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ ส.ด. 35) จำนวน 2 ฉบับ

3.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน ( แบบ ส.ด. 9 ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง ) จำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน 2 ฉบับ

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

6.หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ) จำนวน 2 ฉบับ
ต้องยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพที่ศูนย์ student Service center อาคารสวท. ล่วงหน้าก่อนวันยื่นเรื่องขอผ่อนผัน 3 วันทำการ

7.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล) จำนวน 2 ฉบับ

8.สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.10) ถ้ามี จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ นักศึกษายื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เบอร์โทร 0 2549 3674

ประเภทที่2 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีนักศึกษาจับได้สลากแดง)

  1. นักศึกษาเข้าใหม่ อายุ 20 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปีนั้น
  2. นักศึกษาบางคนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว แต่มีอายุย่าง 21 ปี จะต้องไปรับหมายเรียกเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก และตนเองประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกและรอฟังผลการสอบ

หากผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นักศึกษาจับได้สลากแดง นักศึกษามีสิทธิได้รับการผ่อนผัน  ให้ลาไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้มาเข้ารับราชการทหารต่อไป หากนักศึกษาประสงค์จะดำเนินการขอผ่อนผันฯเพื่อลาศึกษาต่อจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา คือ

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

1. สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด. 43) จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด. 40) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกาศรับสมัครที่ชัดเจน จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาใบสมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกาศผลการสอบที่ชัดเจน จำนวน 2 ฉบับ

6. สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าใบสมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ

7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 ฉบับ

8. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (ติดต่อขอรับที่คณะ) จำนวน 2 ฉบับ

9. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

10. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้นักศึกษา รีบดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันทันที ที่ได้รับหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ติดต่อขอยื่นเอกสารและหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เบอร์โทร 0 2549 3674

คำร้องขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
263.1 KiB
48 Downloads
Details

* หมายเหตุ แนวปฏิบัติหลังยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1. นักศึกษาต้องไปตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ณ อำเภอตามภูมิลำเนาทหาร ช่วงเดือน มีนาคม หากไม่มีรายชื่อให้รีบประสานฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร สวท.ทันที
2. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การผ่อนผันฯ ต้องไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในหมายเรียก ฯ (สด.35) ทุกปี จนกว่าจะพ้นสภาพ หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจเลือกฯ จนกว่าจะแล้วเสร็จทุกขั้นตอน ซึ่งจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) จากคณะกรรมการตรวจเลือกฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาจะต้องไปแจ้งต่อสัสดีอำเภอ เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไป หากไม่ไปแจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย
4. การยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ กับสถานศึกษา ยื่นเพียงครั้งเดียว ยกเว้นเปลี่ยนสถานศึกษาใหม่หรือเข้าที่ใหม่ในระดับที่สูงขึ้นและมีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ต้องดาเนินการขอผ่อนผันฯกับสถานศึกษาใหม่

 

 

ช่วงเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ประเภท เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น / รอรับสิทธิ ในสถานศึกษาเดิม และโอนย้ายสถานศึกษา กำหนดการรับ  สมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ช่วงเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม ของทุกปี

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ชายและหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.1 และ แบบ รด.2) ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

ประเภท /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ โอนย้ายสถานศึกษาเอกสารและหลักฐาน

1.สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ต้องระบุว่า “สำเร็จการฝึกวิชาทหาร” รับรองโดยศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม

2.รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ

5.หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ ฉบับจริงที่รับรองโดย ศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม

6.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ,สำเนาหมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35) ,สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) ถ้ามี

7.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ถ้ามี

ประเภท /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น ในสถานศึกษาแห่งเดิม เอกสารและหลักฐาน

  1. รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป

ยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวัน เวลาราชการ

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร วีณา อยู่ในวงษ์  ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทร 0 2549 3674 ,มือถือ 0 86903 6802

 

การขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.)

นักศึกษาวิชาทหาร ที่ขอพักการเข้าฝึกวิชาทหารมาแล้วอย่างน้อยไม่เกิน 2 ปี และมีความประสงค์จะเข้าฝึกวิชาทหาร ให้นักศึกษามาแสดงตนเพื่อขอรอรับสิทธิการฝึกวิชาทหาร ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน เป็นต้น
หากนักศึกษาไม่มาแสดงตน หรือไม่มาดำเนินการขอรอรับสิทธิ ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมดังนี้

1. แบบคำร้องขอรอรับสิทธิฝึกวิชาทหาร (รด.) รับได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หรือ(Downloadได้จากไฟล์ด้านล่าง)

แบบคำร้องขอรอรับสิทธิ์ ของนักศึกษาวิชาทหาร
225.5 KiB
40 Downloads
Details

2. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร หรือ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

เอกสารและหลักฐานให้นักศึกษาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ตามวัน เวลาราชการ (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4  เบอร์โทร 0 2549 3674

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

ฝ่าย บริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา  (ชั้น 4 อยู่ติดกับบันได)

 

แสดงความคิดเห็น