การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารและเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

รับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ในโรงเรียนรักษาดินแดน จะดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564  จึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  ติดต่อขอยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

อ่านประกาศรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว 2564 (78.6 KiB, 1690 downloads)

แสกนแบบฟอร์มคำขอสมัครและรายงานตัว นศท.

เปิดรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร

ประเภท เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น ในสถานศึกษาแห่งเดิม และ โอนย้ายสถานศึกษาแห่งใหม่

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ชายและหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.1 และ แบบ รด.2) ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวัน เวลาราชการ

ประเภท เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น ในสถานศึกษาแห่งเดิม

เอกสารและหลักฐาน

1. รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม.            จำนวน 1 รูป

2.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ถ้ามี

3. หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ ฉบับจริงที่รับรองโดย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม

ประเภท เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น โอนย้ายสถานศึกษา

1. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ต้องระบุว่า “สำเร็จการฝึกวิชาทหาร” รับรองโดยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ศูนย์การฝึก นศท. มทบ. หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม

2.รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ

4..หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ ฉบับจริงที่รับรองโดย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม

5.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ,สำเนาหมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35) ,สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) ถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ

7.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ถ้ามี

 

ประเภทที่ 2  การขอรอรับสิทธิ ในสถานศึกษาเดิม และโอนย้ายสถานศึกษา

นักศึกษาวิชาทหาร ที่ขอพักการเข้าฝึกวิชาทหารมาแล้วอย่างน้อยไม่เกิน 2 ปี และมีความประสงค์จะเข้าฝึกวิชาทหาร ให้นักศึกษามาแสดงตนเพื่อขอรอรับสิทธิการฝึกวิชาทหาร ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน หากนักศึกษาไม่มาแสดงตน หรือไม่มาดำเนินการขอรอรับสิทธิ ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ในปีการศึกษาถัดไปได้ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ติดต่อขอรอรับสิทธิฯ และ ยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวัน เวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมดังนี้  

1.แบบคำร้องขอรอรับสิทธิฝึกวิชาทหาร (รด.) รับได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4  กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th

แบบคำร้องขอรอรับสิทธิ์ ของนักศึกษาวิชาทหาร
225.5 KiB
412 Downloads
Details

2.สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร หรือ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ           จำนวน 2 ฉบับ

(รับรองการสำเร็จ นศท.ชั้นปีนั้นๆ หรือ สอบตก ซ้ำชั้น)

3.สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร           จำนวน 2 ฉบับ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร วีณา อยู่ในวงษ์
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

เบอร์โทร 0 2549 3674 ,มือถือ 0 86903 6802


การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีนักศึกษาจับได้สลากแดง)

นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นผู้อยู่ระหว่างสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งใหม่และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ช่วงเดือนเมษายน 2564 หากผลปรากฎจับได้สลากแดง ให้ดำเนินการ ทันที ดังนี้

1.เตรียมเอกสารหลักฐาน

1. สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)
2. สำเนาหมายนัดการเข้ารับราชการ (แบบ สด.40)
3. สำเนาใบเสร็จค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4. สำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก
5. สำเนาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร (ขอที่คณะ)
6. สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
8. สำเนาทะเบียนบ้าน
9. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ขอที่ student service center ชั้น 1 อาดาร สวท.)
(นักศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสาร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

ช่องทางการส่งเอกสาร

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคาร สวท.
2. ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่อยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (งานผ่อนผันทหาร)

2.รอฟังผลการพิจารณาอนุมัติ

นักศึกษารอฟังผลการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้แจ้งให้นักศึกษาทราบ ช่วงระยะเวลารอฟังผลการพิจารณาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ไม่ว่าผลการพิจารณาจะ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม และไปรายงานตัวตามหมายนัดการเข้ารับราชการ

กรณีระหว่างรอผลการพิจารณา หากถึงกำหนดการรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบ สด.40 นักศึกษาจะต้องไปรายงานตัวตามหมายนัด ห้ามหลีกเสี่ยง ขัดขืน เมื่อรายงานตัวกับหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว เมื่อผลการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะได้รับใบอนุญาตลาแบบ 2 จากทางต้นสังกัดและนักศึกษา กลับมาศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

1.กรณีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้นักศึกษากลับเข้ารายงานตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการทหารต่อไป
2.กรณีไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้นักศึกษาติดต่อประสานฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนครบกำหนดกลับเข้ารายงานตัว ทั้งนี้เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอขยายเวลาการขอผ่อนผัน ฯ ต่อไป

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เบอร์โทร 0 2549 3674


– เมื่อนักศึกษายื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อไว้แล้วไม่ว่าจะอนุมัติหรือไม่ก็ตามต้องไปรายงานตัวเข้ารับราชการทหารตามกำหนดในหมายนัดของนายอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารเพื่อนำตัวขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการและส่งเข้าหน่วยทหาร เมื่อหน่วยทหารรับตัวไว้แล้วผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ 2 ให้ไว้เป็นหลักฐาน

– ถ้าสำเร็จการศึกษาหรือมีอายุ 26 ปีบริบูรณ์ต้องรายงานตัวต่อหน่วยทหารต้นสังกัดเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในทันที

– เวลาที่ลาไปศึกษาต่อไม่คิดเป็นเวลารับราชการทหารในกองประจำการ

–  สิทธิที่ได้บังเกิดขึ้นในระหว่างที่ลาไปศึกษาต่อนั้นไม่ทำให้เกิดประโยชน์และสิทธิใด ๆ ในการรับราชการทหารกองประจำการ

– การลาศึกษาต่อของทหารกองประจำการให้ลาได้เฉพาะหลักสูตร สาขาวิชา และในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

คำร้องขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ

คำร้องขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
263.1 KiB
521 Downloads
Details

การยื่นเรื่องขอคำสั่งแต่งตั้งยศ ว่าที่ ร.ต. ประจำปีการศึกษา 2563

 


การขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร

แบบคำร้องเรียกพลเพื่อเข้าฝึกวิชาทหาร-ระดมพล (209.7 KiB, 353 downloads)

ประเภทที่ 1 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้


– นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปีนั้น และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

– นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมาแล้วจากสถานศึกษาเดิมนักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีแรก (นักศึกษาเข้าใหม่ อายุ 21- 26 ปี )

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

1. แบบบันทึกข้อมูลพร้อมบัตรคิว ผ่านทาง www.sdmilitary.rmutt.ac.th
2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ ส.ด. 35) จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน ( แบบ ส.ด. 9 ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง ) จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ) จำนวน 2 ฉบับ
ต้องยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพที่ศูนย์ student Service center อาคารสวท. ล่วงหน้าก่อนวันยื่นเรื่องขอผ่อนผัน 3 วันทำการ
7. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล) จำนวน 2 ฉบับ
8. สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.10) ถ้ามี จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ นักศึกษายื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th เบอร์โทร 0 2549 3674

แนวปฏิบัติหลังยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1. นักศึกษาต้องไปตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ณ อำเภอตามภูมิลำเนาทหาร ช่วงเดือน มีนาคม หากไม่มีรายชื่อให้รีบประสานฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร สวท.ทันที
2. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การผ่อนผันฯ ต้องไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในหมายเรียก ฯ (สด.35) ทุกปี จนกว่าจะพ้นสภาพ หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจเลือกฯ จนกว่าจะแล้วเสร็จทุกขั้นตอน ซึ่งจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) จากคณะกรรมการตรวจเลือกฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาจะต้องไปแจ้งต่อสัสดีอำเภอ เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไป หากไม่ไปแจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย
4. การยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ กับสถานศึกษา ยื่นเพียงครั้งเดียว ยกเว้นเปลี่ยนสถานศึกษาใหม่หรือเข้าที่ใหม่ในระดับที่สูงขึ้นและมีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ต้องดาเนินการขอผ่อนผันฯกับสถานศึกษาใหม่

รายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 1

NameSizeHits
บัญชีรายชื่อขอผ่อนผันทหาร รอบที่ 1227.2 KiB494
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่116.5 MiB277

รายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2

NameSizeHits
บัญชีรายชื่อขอผ่อนผันทหาร รอบที่ 2168.9 KiB310
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่ 212.6 MiB184

 

รายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 3

NameSizeHits
บัญชีรายชื่อขอผ่อนผันทหาร รอบที่ 3239.0 KiB338
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่ 39.0 MiB156

รายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 4

NameSizeHits
บัญชีรายชื่อขอผ่อนผันทหาร รอบที่ 477.2 KiB871
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่ 44.1 MiB807

รายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 5

NameSizeHits
NameSizeHits
20210324-บัญชีรายชื่อขอผ่อนผันทหารรอบที่ 554.9 KiB874
20210324-หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดรอบที่ 54.5 MiB788
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่ 5333.6 KiB823


ประเภทที่2 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีนักศึกษาจับได้สลากแดง)

หากผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นักศึกษาจับได้สลากแดง นักศึกษามีสิทธิได้รับการผ่อนผัน ให้ลาไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้มาเข้ารับราชการทหารต่อไป หากนักศึกษาประสงค์จะดำเนินการขอผ่อนผันฯเพื่อลาศึกษาต่อจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา คือ

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

1. สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด. 43) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด. 40) จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกาศรับสมัครที่ชัดเจน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาใบสมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกาศผลการสอบที่ชัดเจน จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าใบสมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 ฉบับ
8. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (ติดต่อขอรับที่คณะ) จำนวน 2 ฉบับ
9. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
10. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้นักศึกษา รีบดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันทันที ที่ได้รับหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ติดต่อขอยื่นเอกสารและหลักฐานได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เบอร์โทร 0 2549 3674

อ่านประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่ 5 (333.6 KiB, 823 downloads)

– เมื่อนักศึกษายื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อไว้แล้วไม่ว่าจะอนุมัติหรือไม่ก็ตามต้องไปรายงานตัวเข้ารับราชการทหารตามกำหนดในหมายนัดของนายอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารเพื่อนำตัวขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการและส่งเข้าหน่วยทหาร เมื่อหน่วยทหารรับตัวไว้แล้วผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ 2 ให้ไว้เป็นหลักฐาน

– ถ้าสำเร็จการศึกษาหรือมีอายุ 26 ปีบริบูรณ์ต้องรายงานตัวต่อหน่วยทหารต้นสังกัดเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในทันที

– เวลาที่ลาไปศึกษาต่อไม่คิดเป็นเวลารับราชการทหารในกองประจำการ

–  สิทธิที่ได้บังเกิดขึ้นในระหว่างที่ลาไปศึกษาต่อนั้นไม่ทำให้เกิดประโยชน์และสิทธิใด ๆ ในการรับราชการทหารกองประจำการ

– การลาศึกษาต่อของทหารกองประจำการให้ลาได้เฉพาะหลักสูตร สาขาวิชา และในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

คำร้องขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ

คำร้องขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
263.1 KiB
521 Downloads
Details

 

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

 

ประกาศรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2562
2.5 MiB
322 Downloads
Details