การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารและเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

รับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ในโรงเรียนรักษาดินแดน จะดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2563  จึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  ติดต่อขอยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

อ่านประกาศรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร

รายละเอียดการรับสมัครและรายงานตัวนศท-62 (144.3 KiB, 676 downloads)

แสกนแบบฟอร์มคำขอสมัครและรายงานตัว นศท.

เปิดรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร

ประเภท เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น ในสถานศึกษาแห่งเดิม และ โอนย้ายสถานศึกษาแห่งใหม่

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ชายและหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.1 และ แบบ รด.2) ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวัน เวลาราชการ

ประเภท เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น ในสถานศึกษาแห่งเดิม

เอกสารและหลักฐาน

1. รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม.            จำนวน 1 รูป

2.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ถ้ามี

3. หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ ฉบับจริงที่รับรองโดย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม

ประเภท เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น โอนย้ายสถานศึกษา

1. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ต้องระบุว่า “สำเร็จการฝึกวิชาทหาร” รับรองโดยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ศูนย์การฝึก นศท. มทบ. หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม

2.รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ

4..หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ ฉบับจริงที่รับรองโดย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม

5.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ,สำเนาหมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35) ,สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) ถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ

7.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ถ้ามี

 

ประเภทที่ 2  การขอรอรับสิทธิ ในสถานศึกษาเดิม และโอนย้ายสถานศึกษา

นักศึกษาวิชาทหาร ที่ขอพักการเข้าฝึกวิชาทหารมาแล้วอย่างน้อยไม่เกิน 2 ปี และมีความประสงค์จะเข้าฝึกวิชาทหาร ให้นักศึกษามาแสดงตนเพื่อขอรอรับสิทธิการฝึกวิชาทหาร ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน หากนักศึกษาไม่มาแสดงตน หรือไม่มาดำเนินการขอรอรับสิทธิ ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ในปีการศึกษาถัดไปได้ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ติดต่อขอรอรับสิทธิฯ และ ยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวัน เวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมดังนี้  

1.แบบคำร้องขอรอรับสิทธิฝึกวิชาทหาร (รด.) รับได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4  กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th

แบบคำร้องขอรอรับสิทธิ์ ของนักศึกษาวิชาทหาร
225.5 KiB
290 Downloads
Details

2.สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร หรือ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ           จำนวน 2 ฉบับ

(รับรองการสำเร็จ นศท.ชั้นปีนั้นๆ หรือ สอบตก ซ้ำชั้น)

3.สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร           จำนวน 2 ฉบับ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร วีณา อยู่ในวงษ์
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

เบอร์โทร 0 2549 3674 ,มือถือ 0 86903 6802

 

 

ยื่นเรื่องขอคำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นว่าที่ ร.ต. ประจำปีการศึกษา 2562

การขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร

แบบคำร้องเรียกพลเพื่อเข้าฝึกวิชาทหาร-ระดมพล (209.7 KiB, 175 downloads)

ประเภทที่ 1 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้

– นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปีนั้น และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

– นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมาแล้วจากสถานศึกษาเดิมนักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีแรก (นักศึกษาเข้าใหม่ อายุ 21- 26 ปี )

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

1. แบบบันทึกข้อมูลพร้อมบัตรคิว ผ่านทาง www.sdmilitary.rmutt.ac.th
2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ ส.ด. 35) จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน ( แบบ ส.ด. 9 ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง ) จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ) จำนวน 2 ฉบับ
ต้องยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพที่ศูนย์ student Service center อาคารสวท. ล่วงหน้าก่อนวันยื่นเรื่องขอผ่อนผัน 3 วันทำการ
7. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล) จำนวน 2 ฉบับ
8. สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.10) ถ้ามี จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ นักศึกษายื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th เบอร์โทร 0 2549 3674

แนวปฏิบัติหลังยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1. นักศึกษาต้องไปตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ณ อำเภอตามภูมิลำเนาทหาร ช่วงเดือน มีนาคม หากไม่มีรายชื่อให้รีบประสานฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร สวท.ทันที
2. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การผ่อนผันฯ ต้องไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในหมายเรียก ฯ (สด.35) ทุกปี จนกว่าจะพ้นสภาพ หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจเลือกฯ จนกว่าจะแล้วเสร็จทุกขั้นตอน ซึ่งจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) จากคณะกรรมการตรวจเลือกฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาจะต้องไปแจ้งต่อสัสดีอำเภอ เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไป หากไม่ไปแจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย
4. การยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ กับสถานศึกษา ยื่นเพียงครั้งเดียว ยกเว้นเปลี่ยนสถานศึกษาใหม่หรือเข้าที่ใหม่ในระดับที่สูงขึ้นและมีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ต้องดาเนินการขอผ่อนผันฯกับสถานศึกษาใหม่

ประเภทที่2 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีนักศึกษาจับได้สลากแดง)

หากผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นักศึกษาจับได้สลากแดง นักศึกษามีสิทธิได้รับการผ่อนผัน ให้ลาไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้มาเข้ารับราชการทหารต่อไป หากนักศึกษาประสงค์จะดำเนินการขอผ่อนผันฯเพื่อลาศึกษาต่อจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา คือ

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

1. สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด. 43) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด. 40) จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกาศรับสมัครที่ชัดเจน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาใบสมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกาศผลการสอบที่ชัดเจน จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าใบสมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 ฉบับ
8. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (ติดต่อขอรับที่คณะ) จำนวน 2 ฉบับ
9. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
10. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้นักศึกษา รีบดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันทันที ที่ได้รับหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ติดต่อขอยื่นเอกสารและหลักฐานได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เบอร์โทร 0 2549 3674

อ่านประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ

รายละเอียดผ่อนผันทหารลาศึกษาต่อ (68.8 KiB, 215 downloads)

– เมื่อนักศึกษายื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อไว้แล้วไม่ว่าจะอนุมัติหรือไม่ก็ตามต้องไปรายงานตัวเข้ารับราชการทหารตามกำหนดในหมายนัดของนายอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารเพื่อนำตัวขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการและส่งเข้าหน่วยทหาร เมื่อหน่วยทหารรับตัวไว้แล้วผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ 2 ให้ไว้เป็นหลักฐาน

– ถ้าสำเร็จการศึกษาหรือมีอายุ 26 ปีบริบูรณ์ต้องรายงานตัวต่อหน่วยทหารต้นสังกัดเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในทันที

– เวลาที่ลาไปศึกษาต่อไม่คิดเป็นเวลารับราชการทหารในกองประจำการ

–  สิทธิที่ได้บังเกิดขึ้นในระหว่างที่ลาไปศึกษาต่อนั้นไม่ทำให้เกิดประโยชน์และสิทธิใด ๆ ในการรับราชการทหารกองประจำการ

– การลาศึกษาต่อของทหารกองประจำการให้ลาได้เฉพาะหลักสูตร สาขาวิชา และในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

คำร้องขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ

คำร้องขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
263.1 KiB
292 Downloads
Details

 

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

 

ประกาศรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2562
2.5 MiB
245 Downloads
Details