เส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งสายสนับสนุน

เส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งสายสนับสนุน

ขั้นตอนเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ขั้นตอนเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

เอกสาร/ผลงานที่เสนอขอรับการประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เอกสาร/ผลงานที่เสนอขอรับการประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป