ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2018

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2018
ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2018 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดอันดับโดย Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand)

• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 32 ของประเทศ
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ธัญบุรี[32], ล้านนา[37], อีสาน[41], พระนคร[43], กรุงเทพ[48], สุวรรณภูมิ[61], รัตนโกสินทร์[64], ศรีวิชัย[65], ตะวันออก[79])
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 6 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT)
ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ครองอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล และอันดับที่ 32 ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย

ออกแบบโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี