เปิดให้บริการพื้นที่ Maker space From maker to innovator (จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม) แด่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

เปิดให้บริการพื้นที่ Maker space From maker to innovator (จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม) แด่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี