กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้ผ่อนผัน

นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์)
ไม่เป็นผู้สำเร็วการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2536 – 2540 (อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์)
ที่เคยยื่นขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิมมาแล้ว และย้ายมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ

กำหนดการเริ่ม

6 ส.ค. 2561 7 ส.ค. 2561 8 ส.ค 2561
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะบริหารธุรกิจ – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – คณะศิลปศาสตร์ – คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– คณะพยาบาลศาสตร์

 

รอบเช้า 08.30 – 11.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00

 

ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษาอาคาร สวท.ชั้น 4

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2549 3674