รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ด้านงานบริการ มทร.ธัญบุรี

หลักการและเหตุผล

การทำงาน Part Time หารายได้ระหว่างเรียนเป็นกา  รส่งเสริมนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้ แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความอดทน ความมีมนุษยสัมพันธ์ การตรงต่อเวลา ฯลฯ งานทีต้องปฏิบัติเป็นงานบริการ

โดยมีค่าตอบแทน  ดังนี้

 • ค่าตอบแทนรายชั่วโมงๆ 40 บาท วันละ 4 ชั่วโมง..

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • นักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้
 • นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน

 

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศชาย
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
 • มีความรับผิดชอบ / มีมนุษยสัมพันธ์ /ตรงต่อเวลา
 • สามารถปฏิบัติงานเวลา 20.00 น.- 24.00 น ได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • แบบฟอร์มการสมัคร
 • สำเนาบัตรนักศึกษา / บัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร

 

สถานที่รับสมัคร

 • IT Zone ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ เวลาราชการ

 

วันเวลารับสมัคร

 • 16 กรกฎาคม -24 กรกฎาคม 2561

 

สัมภาษณ์

 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

 

ประกาศรายชื่อ

 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 

เริ่มปฏิบัติงาน

 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561

 

จำนวนที่รับสมัคร

 • 6 คน
รับสมัครนักศึกษาทำ งาน Part Time
487.0 KiB
217 Downloads
Details