ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  ( ILI  2018 )

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (2nd Innovation for Learning  and Invention 2018 (ILI  2018) โดยความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 ราชมงคล

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประเด็นการนำเสนอ

 1. วิจัยในชั้นเรียน
 2. ไอทีและอีเลิร์นนิง
 3. สิ่งประดิษฐ์
 4. วิจัยการศึกษา
 5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 6. นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ILI 2018 คลิ๊ก