กำหนดการอบรม โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตร

กำหนดการอบรม

โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

 

ตามแผนปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ กล่าวคือประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยหนึ่งในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในบุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล จึงต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การพัฒนากำลังคนดิจิทัล หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่ 5 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับการทำงานในระบบระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตระหนักถึงความจำเป็นของการมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงความเข้าใจอย่างแท้จริงในทักษะด้าน Digital Literacy อันเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง ด้วยการนำมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification ผลักดันให้นักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมการสอบมาตรฐานสากล และยังมีเป้าหมายให้นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านและได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลให้มากขึ้นในทุก ๆ ปี นอกเหนือจากประกาศนียบัตรด้าน Digital Literacy มหาวิทยาลัยยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีใบรับรองมาตรฐานสากลในรับที่สูงขึ้นให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน และเมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานสากลด้านไอที กับรายวิชาของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีแล้ว สามารถสอดแทรกเนื้อหาของประกาศนียบัตรที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลัก ในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้าง ทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศไทย สู่ ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อป้อนบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในระดับมาตรฐานสากล สู่ตลาดอุตสาหกรรมไอที และอุตสาหกรรมแขนงอื่นๆ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นฐานอย่างเป็นมาตรฐานสากล
  2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับผู้เชี่ยวชาญและเป็นมาตรฐานสากล
  3. เพื่อป้อนบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ตาราการจัดอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักสูตร รุ่น จำนวนคน วันที่จัดอบรม สถานที่อบรม กลุ่มนักศึกษาเป้าหมาย
หลักสูตร ComptIA Cloud Essentials รุ่นที่ 1 – 3 135 13 – 15 ก.ค. 61 รป.203, 301, 304 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
รุ่นที่ 4 – 6 135 20 – 22 ก.ค. 61 รป.204 – 207 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ปี 3)
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ปี 3 – 4)
รุ่นที่ 7 – 9 135 17 – 19 ส.ค. 61 ห้องอบรม 1, 2
Iwork 201
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
รุ่นที่ 10 45 3 – 5 ส.ค. 61 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รุ่นที่ 11-13 135 7 – 9 ก.ย. 61 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
(รุ่นละ 45 คน)  – สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
รวม 585
หลักสูตร CompTIA A+ รุ่นที่ 1 – 2

 

60

 

3 – 8 ส.ค. 61

 

ห้องอบรม 1, 2

 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปี 3 – 4)
รุ่นที่ 3 – 4 60 14 – 19 ส.ค. 61 รป.202, 203 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
(รุ่นละ 30 คน)  – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ปี 3 – 4)
รวม 120

 

กำหนดการอบรม

วันที่1

ตารางการดำเนินงาน วัน/เวลา เนื้อหา
9:00-10.30 น. o ลงทะเบียน

o นักศึกษาลงทะเบียนบนเว็บ www.depaprocert.com และ กรอกเอกสารเกี่ยวกับการสอบ

เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 1: What is cloud computing

– Defining Cloud Computing

– Distributed application design

– Resource Management Automation

– Virtualized Computing Environments

– High-Performance Computing Models (HPC)

– Cloud Computing Technologies

10.30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที
10.45-12:00 น. บทที่ 2: Cloud Models

– Evolving from Virtualization to the Cloud

– Planning Organizational Roles in the Cloud

– Identifying Cloud Deployment Models and Scope Modifiers

บทที่ 3: Service Models

– Service Models

– Software as a Service

– Platform as a Service

– Infrastructure as a Service

12.00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14:30 น. o บทที่ 4: Current Cloud Technologies

– Comparing traditional technologies and cloud alternatives

– Leveraging Software as a Service

– Developing within Platform as a Service

– Implementing Infrastructure as a Service

– Empowering Mobile Computing

14.30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที
14:45 – 16:30 น. บทที่ 5: Cloud Business Value

– Identifying Business Drivers for Cloud Computing

– Examining the Business

วันที่2

วัน/เวลา เนื้อหา
9:00-10.30 น. บทที่ 6: Cloud Infrastructure Planning

– Understanding Cloud Networks

– Leveraging Automation and Self-Service

– Understanding Federated Cloud Services

– Achieving Interoperability

บทที่ 7: Strategies for Cloud Adoption

– Aligning Cloud Deployments with Organizational Goals

– Identifying Impact of Cloud Adoption on Business Processes

– Understanding importance of service-level agreements

10.30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที
10.45-12:00 น. บทที่ 8: Applications in the Cloud

– The Role of Standard Applications

– Developing Cloud-Ready Applications

– Cloud Migration

– Technical Challenges

– Identifying and Mitigating Risks

12.00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14:30 น. บทที่ 9: Cloud Service Rollout

– Identifying Vendor Roles and Responsibilities

– Identifying Organizational Skill Requirements

– Transitioning to Live Environments

– Preparing for Incident Management

14.30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที
14:45 – 16:30 น.  บทที่ 10: Cloud Service-Level Management

– Understanding ITIL Service Management

– Applying ITIL to cloud computing

– Developing and utilizing performance metrics

– Continual Process Improvemen

o Steps in risk management process:

 

– Risk identification

– Risk classification

– Risk prioritization

วันที่ 3

เนื้อหา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

9:00-10.30 น.

 บทที่ 11: Security in the Cloud

– Key Principles

– Security Controls

– Upper Management Support

– Defense in Depth

– Risk Management Basics

– Risk Management Basics

– Risk Matrix

– More Information Risk Management

o บทที่ 12: Privacy and Compliance

 

– Identifying Legal Risks

Safe Harbor

– Managing Identity in the Cloud

10.30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที
10.45-12:00 น.  บทที่ 12: Privacy and Compliance

– Identifying Legal Risks

Safe Harbor

– Managing Identity in the Cloud

12.00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17:30 น. เริ่มเข้าสอบ

o ให้นักศึกษาทาการสอบ

o ทีมงานเก็บเอกสาร และผลคะแนนของนักศึกษา

 

โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตร
328.9 KiB
151 Downloads
Details

 

ภาพบรรยกาษการอบรม