ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริต 25-26 ก.ค.2561

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริต 25-26 ก.ค.2561

 

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยประสบกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก สภาพปัญหาดังกล่าวนับวันจะมีรูปแบบของการกระทำความผิดทุจริตคอร์รัปชั่นที่หลากหลายและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ บั่นทอนความเชื่อมั่น และการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติก็ตาม แต่ปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ดังนั้น กลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการลดน้อยลง จึงต้องให้ความสำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันปลุกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กร ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานาน วิธีการที่จะกวาดล้างการคอร์รัปชั่นคือ การสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารงาน และสร้างระบบถ่วงดุลอำนาจในทุกระดับ จึงต้องกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนัก และเห็นภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะเป็นตัวบ่อนทำลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต ดังนั้น การสร้างข้าราชการไทยที่ปลอดจากการทุจริต จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยการใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐให้มีพฤติกรรมไปในเชิงบวก สร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอารัดเอาเปรียบ คำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและหมู่คณะ จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยกันส่งเสริมคนดี และกันคนไม่ดีออกไปจากหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการบรรลุผลสำเร็จ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการไปในแนวทางการปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและมีกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต
2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ให้บริการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ

ผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา/บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

สถานที่ดำเนินงาน

ห้องโรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561