ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2561 (รอบสอง)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2561 (รอบสอง)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ TCAS รอบ 3, 4, 5 และรอบเพิ่มเติมอื่น ๆ รวมทั้งนักศึกษา TCAS รอบ 1 และ 2 จำนวนหนึ่งยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศตามวันที่กล่าวข้างต้น จึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา (รอบสอง) ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดปฐมนิเทศ (รอบสอง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ (รอบแรก) เข้ารับการปฐมนิเทศตามวันที่กำหนด และให้ปฏิบัติดังนี้
1. การแต่งกาย ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
2. การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ปฐมนิเทศ(รอบสอง)2561 (72.0 KiB, 153 downloads)