เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ โทอิค TOEIC Test 2018

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ โทอิค TOEIC Test 2018

ด้วยสาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดเปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ โทอิค (TOEIC Test 2018) ปี 2018 โดยจะจัดสอบตามกำหนด 6 รอบ

                        วันและเวลาที่สอบ

รอบ           วันที่          เวลา    ปิดรับสมัคร
1 เสาร์ที่ 21 ก.ค. 61  10.00 – 12.00 น.  ศุกร์ 13 ก.ค. 61
2 เสาร์ที่ 04 ส.ค. 61  10.00 – 12.00 น.  ศุกร์ 27 ก.ค. 61
3 เสาร์ที่ 18 ส.ค. 61  10.00 – 12.00 น.  ศุกร์ 10 ก.ค. 61
4 เสาร์ที่ 22 ก.ย. 61  10.00 – 12.00 น.  ศุกร์ 14 ก.ย. 61
5 เสาร์ที่ 06 ต.ค. 61  10.00 – 12.00 น.  ศุกร์ 28 ก.ย. 61
6 เสาร์ที่ 17 พ.ย. 61  10.00 – 12.00 น.  ศุกร์ 09 พ.ย. 61 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบและค่าสมัครสอบ
นักศึกษาปัจจุบันของ มทร.ธัญบุรี 950 บาท
บุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) 1,200 บาท

สมัครสอบได้ที่
คุณนุจนาฏ คันธมาศ (คุณหลอด)
ห้องการเงิน ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 02-549-4946
พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนในวันสมัคร

ในการจัดสอบ จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์โทอิดเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานการสอบโทอิด
สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น(ตึก รป.) มหาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี

ข้อมูลที่แสดงในใบผลคะแนนสอบโทอิ (แบบส่วนตัว)
– ข้อมูลส่วนตัว
– วันที่เข้าสอบโทอิด
– คะแนนสอบทักษษะการฟัง
– คะแนนสอบทักษะการอ่าน
– ผลคะแนนสอบรวมเต็ม 990
– ถ้าท่านต้องการผลสอบแบบติดรูปท่านต้องเดินทางไปสอบที่ ศูนย์โทอิดเท่านั้น มีค่าสอบ 1,500 บาท

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ โทอิค TOEIC Test 2018