นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ 2

(สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
  1. สำหรับผู้ที่ขอกู้ยืมครั้งแรก
      ** ผู้กู้ยืมรายใหม่ ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Pre-register) ทาง www.studentloan.or.th
      ** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ให้ใช้รหัสผ่านเดิม
             (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก Reset รหัสผ่าน)
  1. ให้นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าจะกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 หรือลักษณะที่ 2
            ดูรายละเอียด
  1. เอกสารที่ต้องเตรียมมาประกอบการพิจารณา
             3.1 แบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2561                   ปริ้น    1 ฉบับ
                   (เข้าไปบันทึกทาง www.studentloan.or.th)
           3.2 แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย +  เอกสารแนบ                                       1  ชุด
             (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง  www.sd.rmutt.ac.th \ดาวน์โหลด \ แบบฟอร์ม online
             \แบบฟอร์มกองทุนกยศ./กรอ. \ แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย)         download                   
          ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเข้าไปจองคิวส่งแบบคำขอกู้ยืมและสัมภาษณ์
ทาง www.studentloan.rmutt.ac.th

ตัวอย่างการจองคิว

สามารถจองคิวได้ตั้งแต่บัดนี้  – 31  กรกฎาคม 2561
สถานที่ส่งเอกสาร ชั้น 4  อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.sd.rmutt.ac.th/?p=8234#more-8234